1 2 3 4 5

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

map ขั้นตอน Review & Analyze -- ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์

- ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
- มาตรฐานการศึกษา -- P.R.C. และ สพฐ.
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ สมศ.
- นโยบายต้นสังกัด ฯลฯ
- กฎกระทรวงฯ

ขั้นตอน Plan – วางแผนการดําเนินงาน

จัดกลุ่มงานและระบบย่อยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
1. ศาสนกิจ
- งานประกาศ อภิบาล ฟูมฟัก
2. การเรียนการสอน
- หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ, นิเทศ วัดประเมินผล
3. บริหารจัดการ
- งบประมาณ สถานที่ บุคลากร
4. ยุทธศาสตร์ - แผนงาน/โครงการ สารสนเทศ ICT วิจัย
5. กิจการนักเรียน - ดูแลชวยเหลือนักเรียน วินัยนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ชุมชนสัมพันธ์
6. การพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร ครูผู้สอน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
- แผนงาน/โครงการ 15 มฐ.
- ปรับ Program แผน
- ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพ

ขั้นตอน Do
- ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการประกันคุณภาพ
- ทุกฝ่ายจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

ขั้นตอน Check
- จัดทําแบบฟอร์มการตรวจประเมินภาคสนาม
- ประชุมชี้แจงแนวการตรวจและเตรียมความพร้อม
- ตรวจประเมินภายใน
- วิเคราะห์ข้อมูล รายมาตรฐานและภาพรวม
- นําเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนา

ขั้นตอน Act
- แต่ละฝ่าย/ระดับชั้น นําข้อมูลไปปรับปรุงงานเพื่อตรวจประเมินรอบต่อไป
- วางแผนพัฒนาในระยะต่อไป
- ถอดบทเรียนประกันคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ขั้นตอน Report & Share
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- จัดทํา Annual Report เผยแพรjแกjสาธารณชน
- แลกเปลี่ยนเรียนรูhเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทั้งภายในโรงเรียนและ โรงเรียนอื่น/ชุมชน/สังคม

แนวทางเพื่อการตรวจประเมินภายนอก รอบ 3

map


กลับหน้าหลัก

The Prince Royal's College

117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2038, 0-5324-2016, 0-5324-2550
โทรสาร: 0-5330-6415, 0-5330-6509 อีเมล์: prccontact@prc.ac.th http://www.prc.ac.th